ราคากลาง
     
ราคากลาง ประกาศเทศบาลตำบลไม้เรียง เรื่องการกำหนดราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา(เครื่องออกกำลังกาย)
   
 
   

เทศบาลตำบลไม้เรียงจะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา(เครื่องออกกำลังกาย)

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2559