ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลไม้เรียง เรื่อง การแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์
   
 
   

 ประกาศเทศบาลตำบลไม้เรียง เรื่อง การแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ 

เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิะีการบริหารก่ิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  ตามกรอบแนวทาง "การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพของงานประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลไม้เรียง โดยมีพนักงานเทศบาลให้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลไม้เรียง รายละเอียดตามประกาศฯ แนบท้าย

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 27 ธันวาคม 2556