ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลไม้เรียง เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
   
 
   เทศบาลตำบลไม้เรียง ขอประกาศให้คนพิการฯ ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ ผู้มีคุณสมบัติได้รับเบี้ยความพิการ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ (๑) มีสัญชาติไทย (๒) มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน (๓) มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ (๔) ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ (๕) ในกรณีคนพิการซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๖ เป็นผู้ซึ่งต้องขังหรือจำคุกอยู่ในเรือนจำ ทัณฑสถาน หรือสถานที่คุมขังของกรมราชทัณฑ์ หรือเป็นผู้ซึ่งถูกควบคุมอยู่ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน หรือศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ให้ไปลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการต่อผู้บัญชาการเรือนจำ ผู้อำนวยการทัณฑสถาน ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน หรือผู้บริหารที่เรียกชื่ออย่างอื่น แล้วแต่กรณี เพื่อนำส่งเป็นหนังสือต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นภูมิลำเนาของคนพิการตามกฎหมาย ขอให้ท่าน ไปติดต่อยื่นคำร้องขอขึ้นทะเบียน ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลไม้เรียง รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 26 ตุลาคม 2556