แผนพัฒนาท้องถิ่น
     
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙
   
 
   ตามที่เทศบาลตำบลไม้เรียง ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสามปีพ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙ แล้วเสร็จ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลไม้เรียง ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ไป แล้วนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๔ เทศบาลตำบลไม้เรียงจึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙ สำหรับใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป จึงขอประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกันรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 26 มิถุนายน 2556