ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ ๒๕๕๕
   
 
   ด้วยสภาเทศบาลตำบลไม้เรียง กำหนดให้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลไม้เรียงสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี  ๒๕๕๕ ในวันศุกร์ที่ ๑๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ เวลา ๑๖.๐๐ น จึงขอเชิญผู้สนใจยื่นคำขอเข้ารับฟังการประชุมสภาฯได้ที่เลขานุการสภา ฯ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลไม้เรียง ไม่น้อยกว่าหนึ่งวันก่อนวันประชุม รายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุมแนบท้ายประกาศนี้
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 09 พฤศจิกายน 2555