ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
   
 
   

มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ลำดับที่ ๑ เรื่อง ธ.ก.ส. ดำเนินโครงการชำระดีมีคืน และโครงการนาทีทองลดดอกเบี้ยสู้โควิด ปีบัญชี ๒๕๖๔

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ลำดับที่ ๒ เรื่อง จัดแฟชั่นไม่มีประโยชน์ แถมอันตรายถึงชีวิต

ลำดับที่ ๓ เรื่อง ซื้อสินค้าออนไลน์แล้วโดนโกง ไม่ได้ของ ต้องทำอย่างไรถึงจะได้เงินคืน

ลำดับที่ ๔ เรื่อง ปภ.แนะรู้ทัน - ลดผลกระทบวิกฤตหมอกควัน

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม

ลำดับที่ ๕ เรื่อง เริ่มแล้ว สปส. พร้อมจ่ายเยียวยากลุ่มคนทำงานกลางคืน นักร้อง นักดนตรี รายละ ๕,๐๐๐ บาท

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 19 มกราคม. 2565