ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลต าบลไม้เรียงเรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ 2565
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 27 ธันวาคม 2564