ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๔๘/๒๕๖๔
   
 
   

 

 
 

มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ลำดับที่ ๑ เรื่อง เตือนโควิดสายพันธุ์ล่าสุด โอไมครอน (Omicron)

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ลำดับที่ ๒ เรื่อง บิลค่าน้ำหาย ทำยังไงดีนะ?

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม

ลำดับที่ ๓  เรื่อง รัฐบาลเร่งโอนเงินประกันรายได้ชาวนาเพิ่มเติมกว่า ๗.๖ หมื่นล้าน ๙ - ๑๔ ธ.ค. นี้

ลำดับที่ ๔ เรื่อง ธอส. มอบของขวัญปีใหม่ลูกค้าสินเชื่อบ้าน ผ่อนดี ๔๘ เดือน รับเงิน ๕๐๐ - ๑,๐๐๐ บาท

ลำดับที่ ๕ เรื่อง ผู้ประกันตน ม.๓๓ และ ๓๙ อย่าลืมใช้สิทธิทำฟัน ก่อนสิ้นปีนี้

 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 21 ธันวาคม 2564