ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๔๗/๒๕๖๔
   
 
   

 

มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ลำดับที่ ๑ เรื่อง แรงงาน ๓ สัญชาติ เฮ! ศบค. เคาะ นำเข้าแรงงาน ตาม MOU ภายใต้สถานการณ์โควิด-19

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ลำดับที่ ๒ เรื่อง ปภ. แนะประชาชนควรรู้ เกณฑ์วัดสภาพอากาศร้อน อากาศหนาว และปริมาณฝน

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม

ลำดับที่ ๓  เรื่อง ครม. เคาะ “มาตรการสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ” ช่วยเหลือกลุ่มช่างค้าขายออนไลน์ ขับรถสาธารณะ

ลำดับที่ ๔ เรื่อง ออมสิน ปล่อยสินเชื่อช่วยรายย่อยผ่านแอป MyMo

ลำดับที่ ๕ เรื่อง พาณิชย์ เตรียมเปิดแผงหมูเนื้อแดงราคาถูก ๖๐๐ จุด ทั่วประเทศ บรรเทาค่าครองชีพประชาชน

 
 
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 17 ธันวาคม 2564