ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลต าบลไม้เรียง เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 07 ธันวาคม 2564