ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๔๕/๒๕๖๔
   
 
   

 

มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ลำดับที่ ๑ เรื่อง อย. ย้ำ! ให้ใช้ชุดตรวจโควิด-19 ที่ผ่านการอนุญาตแล้ว เท่านั้น ป้องกันผลบวกลวงได้

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ลำดับที่ ๒ เรื่อง อย่าเชื่อ! อย่าแชร์! สรรพากรจะเรียกเก็บภาษีร้านค้า เข้าร่วมโครงการรัฐ ๗% ของยอดขาย

ลำดับที่ ๓ เรื่อง เตือนภัย! ยาอีโฉมใหม่ในซองกาแฟ ออกฤทธิ์รุนแรง แนะผู้ปกครองหมั่นสังเกตพฤติกรรมบุตรหลาน

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม

ลำดับที่ ๔ เรื่อง เช็กเลย! ช่องทางตรวจสอบสิทธิเงินประกันรายได้ เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี ๒๕๖๔/๖๕

ลำดับที่ ๕ เรื่อง เปิดวิธี “ลงทะเบียนผ่อนค่าไฟฟ้า” กฟภ. พร้อมเงื่อนไข การผ่อนค่าไฟออนไลน

 
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 02 ธันวาคม 2564