ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓๕/๒๕๖๔
   
 
   

 มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ลำดับที่ ๑ เรื่อง สธ. ยืนยัน "ยาฟาวิพิราเวียร์" ลดความรุนแรงโควิด-19 ได้

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ลำดับที่ ๒ เรื่อง ปภ. แนะวิธีปฏิบัติตนปลอดภัย เมื่อเกิดดินถล่ม

ลำดับที่ ๓ เรื่อง ถูกเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม ลูกจ้างมีสิทธิรับเงินอะไรบ้าง?

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม

ลำดับที่ ๔ เรื่อง โอนแล้ว! เงินผู้สูงอายุตกเบิก เข้าบัตรสวัสดิการฯ

ลำดับที่ ๕ เรื่อง คลังเตรียมเชื่อมระบบ Delivery "คนละครึ่ง - ยิ่งใช้ยิ่งได้" เริ่ม ต.ค. นี้

ลำดับที่ ๖ เรื่อง ขนส่งขยายเวลาให้ผู้ที่มีใบอนุญาตขับรถที่สิ้นอายุใช้ต่อได้จนถึง ๓๑ ธ.ค. ๖๔ 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 17 กันยายน 2564