ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓๔/๒๕๖๔
   
 
   

 มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ลำดับที่ ๑ เรื่อง นายกฯ ขอประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุเมื่อพบการฝ่าฝืน พ.ร.ก. ฉุกเฉิน เลี่ยงกิจกรรมรวมกลุ่ม

ลำดับที่ ๒ เรื่อง  เปิดวิธียื่นรับเงินทดแทนกรณีขาดรายได้เมื่อผู้ประกันตนป่วยโควิด-19

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ลำดับที่ ๓ เรื่อง ปภ. แนะเรียนรู้ - ปฏิบัติตนปลอดภัยจากสารเคมีลดเสี่ยงอันตราย

ลำดับที่ ๔ เรื่อง กปภ. แนะลูกค้าดูแลระบบประปาภายในบ้าน เลี่ยงค่าน้ำสูง

ลำดับที่ ๕ เรื่อง กปภ. เตือน! ระวังมิจฉาชีพแฝงตัวกลุ่มไลน์อ้างรับชำระค่าน้ำ

ลำดับที่ ๖ เรื่อง ๘ วิธีการหลอกลวง ของกระบวนการแชร์ลูกโซ่

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม

ลำดับที่ ๗ เรื่อง รัฐบาลยืนยันดูแลเกษตรกรสวนลำใยเต็มที่ ผ่าน ๕ มาตรการเร่งกระจายผลผลิต ดันส่งออกจีน-อินเดีย

ลำดับที่ ๘ เรื่อง ชาวนาเฮ! นบข. เห็นชอบประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวและมาตรการคู่ขนาน ปีการผลิต ๖๔/๖๕

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 13 กันยายน 2564