ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๔
   
 
   

 มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ลำดับที่ ๑ เรื่อง ครม. เยียวยาผู้ประกันตน ม.๓๙ และ ม.๔๐ ในพื้นที่ ๒๙ จังหวัดสีแดงเข้ม

ลำดับที่ ๒ เรื่อง  กรมแพทย์แผนไทยฯ ยืนยัน ฟ้าทะลายโจร ป้องกันป่วยโควิดรุนแรงได้

ลำดับที่ ๓ เรื่อง ผนึกกำลังเปิด "ศูนย์ช่วยเหลือเด็กโควิด-19" แจ้งเหตุผ่านไลน์ @savekidscovid19 สายด่วน ๑๓๐๐

ลำดับที่ ๔ เรื่อง เร่งกระจายชุดตรวจ ATK ให้ประชาชนตรวจด้วยตนเองภายใน ส.ค. นี้

ลำดับที่ ๕ เรื่อง บขส. นำรถโดยสารให้บริการส่งผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส COVID-19 กลุ่มสีเขียว

มาตรการด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่ ๖ เรื่อง มท.ร่วมมือ อปท. ขับเคลื่อน "จังหวัดสะอาด" ลดขยะ สร้างสุขภาวะที่ดีของชุมชน เพื่อความสุขที่ยั่งยืน

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ลำดับที่ ๗ เรื่อง กระทรวงยุติธรรม เร่งสร้างการรับรู้แก่ประชาชนก่อนปลดล็อกพืชกระท่อม ๒๔ สิงหาคม นี้

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 13 กันยายน 2564