ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓๑/๒๕๖๔
   
 
   

 มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ลำดับที่ ๑ เรื่อง รัฐบาลเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อ หลอกขายยาฟาวิพิราเวียร์ปลอม

ลำดับที่ ๒ เรื่อง  ศบค.มท.แจ้งทุกจังหวัดดำเนินการตามข้อกำหนดฯ โดยเคร่่งครัด ลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโควิด-19

ลำดับที่ ๓ เรื่อง เร่ิมแล้ว! เร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันตน ม.๓๓ ในพื้นที่สีแดงเข้ม

ลำดับที่ ๔ เรื่อง เอาจริง! ปรับ - จำคุก ผู้ค้าฉวยโอกาสขึ้นราคาฟ้าทะลายโจร

มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม

ลำดับที่ ๕ เรื่อง จ่ายต่อเนื่องเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ช่วยพ่อ - แม่ ได้รับสิทธิ ๒.๒ ล้านคน

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 13 กันยายน 2564