ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๔
   
 
   

 มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ลำดับที่ ๑ เรื่อง เข้าถึงการรักษาที่เร็วขึ้น หากตรวจ ATK พบผลบวก สามารถลงทะเบียนดูแลที่บ้าน Home Isolation

ลำดับที่ ๒ เรื่อง  ครม.ไฟเขียว! บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายนักเรียน/นักศึกษา

ลำดับที่ ๓ เรื่อง ผู้ประกันตน ม.๓๓ ที่ว่างงานจากโควิด จะได้เงินชดเชย ๕๐% ของค่าจ้าง

ลำดับที่ ๔ เรื่อง ธอส. ออก ๒ มาตรการ พักชำระเงินต้นและพักชำระดอกเบี้ยนาน ๓ เดือน ช่วยลูกค้าจาก COVID-19

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ลำดับที่ ๕ เรื่อง กอช.เชิญชวน ผู้ประกันตน ม.๔๐ สมัครสมาชิกรับสิทธิประโยชน์ ๒ ต่อ 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 13 กันยายน 2564