ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๔๙/๒๕๖๓
   
 
   

 ลำดับที่ ๑ เรื่อง รัฐบาลบูรณาการทุกมิติ...เดินหน้าแก้ "ปัญหาฝุ่น"

 
ลำดับที่ ๒ เรื่อง ไฟป่า...ปัญหาไม่รู้จบ
 
ลำดับที่ ๓ เรื่อง เฮ! เพิ่มสิทธิ "เราเที่ยวด้วยกัน"
 
ลำดับที่ ๔ เรื่่อง ชาวนาได้เฮ! รับเงินทุนช่วยเหลือ ช่วยรักษาระดับราคาข้าว
 
ลำดับที่ ๕ เรื่อง น้ำท่วม - ไม่ท่วม ตรวจเช็คล่วงหน้า พยากรณ์ได้
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 13 มกราคม. 2564