ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๔๑/๒๕๖๓
   
 
   

 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๔๑/๒๕๖๓

ลำดับที่ ๑ เรื่อง "ช้อปดีมีคืน" กระตุ้นเศรษฐกิจ พร้อมลดหย่อนภาษีได้ สูงสุด ๓๐,๐๐๐ บาท

ลำดับที่ ๒ เรื่อง เปิดลงทะเบียนแล้ว! โครงการ“คนละครึ่ง” ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ต.ค. ๖๓ เป็นต้นไป

ลำดับที่ ๓ เรื่อง ธอส.เปิดให้ผู้ที่ยังได้รับผลกระทบจากโควิด-๑๙ ยื่นคำขอลงทะเบียนเข้ามาตรการระยะที่ ๒

ลำดับที่ ๔ เรื่่อง Thailand Plus แอปพลิเคชั่นเพื่อนักท่องเที่ยว ปลอดโควิด-๑๙

ลำดับที่ ๕ เรื่อง รัฐบาลวางมาตรการเร่งช่วยเหลือเกษตรกรทันทีหลังน้ำลด 

ลำดับที่ ๖ เรื่อง ข่าวดีผู้พิการกว่า ๑.๒ ล้านราย รับเบี้ยความพิการ เพิ่มเป็น ๑,๐๐๐ บาท 

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 09 พฤศจิกายน 2563