ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓๙/๒๕๖๓
   
 
   

 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓๙/๒๕๖๓

ลำดับที่ ๑ เรื่อง ย้ำ! หน้ากากคือวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ ที่ดีที่สุด

ลำดับที่ ๒ เรื่อง ศบค. อนุญาตบุคคล ๖ กลุ่มเดินทางเข้าไทย

ลำดับที่ ๓ เรื่อง “มาตรการคนละครึ่ง” รัฐสนับสนุนค่าใช้จ่าย กระตุ้น เศรษฐกิจ

ลำดับที่ ๔ เรื่่อง ข่าวดี! ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรับเพิ่มคนละ ๕๐๐ บาท รวม ๓ เดือน กระตุ้นการใช้จ่าย

ลำดับที่ ๕ เรื่อง แจกฟรี! เมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว ๒๐๐,๐๐๐ สิทธิ์

ลำดับที่ ๖ เรื่อง แนวทางการขอรับช่วยเหลือเมื่อประสบภัย

ลำดับที่ ๗ เรื่อง กฟภ. ห่วงใย เตือนภัยการใช้ไฟฟ้าในช่วงฤดูฝน

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 09 พฤศจิกายน 2563