ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓๘/๒๕๖๓
   
 
   

 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓๘/๒๕๖๓

ลำดับที่ ๑ เรื่อง เฮ! ครม. เคาะวันหยุดติดต่อ ๔ วัน ๒ เดือนสุดท้าย กระตุ้นการท่องเที่ยว

ลำดับที่ ๒ เรื่อง ครม. อนุมัติ ขยายมาตรการช่วยค่าไฟฟ้าและน้ำประปา แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการ ออกไปอีก ๑ ปี

ลำดับที่ ๓ เรื่อง อนุมัติจ่ายเงินตอบแทนกรณีพิเศษให้เจ้าหน้าที่ ๖ กลุ่ม ที่ปฏิบัติงานในช่วงโควิด-๑๙ อย่างแข็งขัน

ลำดับที่ ๔ เรื่่อง “คนละครึ่ง” รัฐออกให้ ๓,๐๐๐ บาท ช่วยประชาชน บรรเทาภาระค่าใช้จ่าย

ลำดับที่ ๕ เรื่อง “๓ เก็บ ๓ โรค” รณรงค์ร่วมมือกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ ยุงลาย

ลำดับที่ ๖ เรื่อง ผู้ประกันตนรับเงินสงเคราะห์บุตรผ่าน "พร้อมเพย์" ได้ 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 15 ตุลาคม 2563