ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๓
   
 
   

 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๓

ลำดับที่ ๑ เรื่อง มหาดไทยเตรียมจ้างงานกว่า ๓๐,๐๐๐ อัตรา เพื่อฟื้นฟูและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือน 

ลำดับที่ ๒ เรื่อง ศบค. แนะแนวทางป้องกันการอยู่รวมตัวในคนหมู่มาก

ลำดับที่ ๓ เรื่อง "ไทยครองอันดับ ๑" ประเทศที่ฟื้นตัวและรับมือโควิด-๑๙ ดีที่สุดในโลก

ลำดับที่ ๔ เรื่่อง สาธารณสุขเตือน ! ช่วงหน้าฝน ระวังโรคฉี่หนู

ลำดับที่ ๕ เรื่อง เปลี่ยนขยะเศษอาหารให้เป็นประโยชน์ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 24 สิงหาคม 2563