ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓
   
 
   

 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓

ลำดับที่ ๑ เรื่อง รัฐออกมาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

ลำดับที่ ๒ เรื่อง ไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ยิ่งรู้เร็ว ลดการแพร่เชื้อ

ลำดับที่ ๓ เรื่อง แนะนำประชาชนที่เดินทางเข้า - ออก ในพื้นที่ที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ (COVID-๑๙)

ลำดับที่ ๔ เรื่อง ตอบตรง ๙ ข้อสงสัย โควิด-๑๙ (COVID-๑๙)

ลำดับที่ ๕  เรื่อง ธอส. ช่วยลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-๑๙ ลดดอกเบี้ยและเงินงวดผ่อนชำระ ๔ เดือน

ลำดับที่ ๖ เรื่อง ผู้ประกันตนที่เข้าข่ายสงสัย สามารถขอรับการตรวจโรคโควิด-๑๙ ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 07 เมษายน 2563