ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓
   
 
   

 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓

ลำดับที่ ๑ เรื่อง มาตรการเยียวยา ๕,๐๐๐ บาท แก่ผู้ได้รับผลกระทบของการแพร่ระบาดจากไวรัส COVID-๑๙

ลำดับที่ ๒ เรื่อง "เลิก" พฤติกรรมเคยชิน "ลด" เสี่ยง COVID-๑๙ แนะคู่มือกักตัวสำหรับกลุ่มเสี่ยง

ลำดับที่ ๓ เรื่อง Social Distancing "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" หยุดแพร่โรค ลดการระบาดของไวรัส COVID-๑๙

ลำดับที่ ๔ เรื่อง ประกันสังคมช่วยเหลือผู้ประกันตัน กรณีไวรัส COVID-๑๙

ลำดับที่ ๕ เรื่อง สรรพากรจัดมาตรการลดภาษีชุดใหญ่เยียวยา COVID-๑๙ รอบ ๒

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 23 เมษายน 2563