ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๓
   
 
   

 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๓

ลำดับที่ ๑ เรื่อง เตือนประชาชน ปฏิบัติตามมาตรการเคอร์ฟิว หากฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมาย

ลำดับที่ ๒ เรื่อง สถานธนานุเคราะห์ มอบสิทธิพิเศษ ๓ ฟรี ช่วยบรรเทาผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-๑๙

ลำดับที่ ๓ เรื่อง ส.ป.ก. ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรค COVID-๑๙

ลำดับที่ ๔ เรื่อง ข้อปฏิบัติเพื่อช่วยผู้สูงอายุ กลุ่มเด็กเล็ก และผู้มีโรคประจำตัว ให้ปลอดภัยจากโควิด-๑๙

ลำดับที่ ๕ เรื่อง ทิ้งหน้ากากอนามัยใช้แล้วอย่างถูกวิธี แนะหน้ากากผ้าทางเลือกเพื่อรักษ์โลก

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 30 เมษายน 2563