ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๓
   
 
   

 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๓

ลำดับที่ ๑ เรื่อง มาตรการผ่อนปรน/ยังคงไว้ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน (คราว ๑) ถึง ๓๑ พ.ค. ๖๓

ลำดับที่ ๒ เรื่อง รัฐบาลเยียวยา ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-๑๙

ลำดับที่ ๓ เรื่อง กองทุนผู้สูงอายุ ออกมาตรการพักชำระหนี้ ๑ ปี ช่วยเหลือผู้ประสบภัย COVID-๑๙

ลำดับที่ ๔ เรื่อง ข้อแนะนำการปฏิบัติภายในตลาดสด ตลาดนัด ลดเสี่่ยงช่วง COVID-๑๙

ลำดับที่ ๕ เรื่อง ขยายเวลาห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 25 พฤษภาคม 2563