ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ รับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร จำนวน ๑อัตรา ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
   
 
   

 ประชาสัมพันธ์

รับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร จำนวน ๑อัตรา  ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
๑. ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) จำนวน ๑ อัตรา

ในการนี้ เทศบาลตำบลไม้เรียง จึงขอความอนุเคราะห์จากท่าน ประชาสัมพันธ์ให้พนักงาน
ในสังกัดทราบ หากพนักงานทศบาลมีความประสงค์จะขอโอน กรุณาส่งคำร้องขอโอนพร้อมเอกสารประกอบ
มายังเทศบาลตำบลไม้เรียง อำเอวาง จังหวัดนครศรีรรมรา เพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 04 มิถุนายน 2563